Barcelona Cultura

Tornar al llistat

  • Fotografia: CRBMC - Enric Gracia

Nom de l'objecte arqueta
Autors / participants no informat
Lloc d'execució Sicília
Datació 1150 - 1200
Dimensions 8.6 x 11.5 x 8 cm
Material vori
bronze
Material / tècnica Vori tallat unit a topar i fixat amb clavilles de vori (actualment parcialment substituïdes per elements metàl·lics), policromat i daurat. Bronze cisellat, aplicat i clavat.
Forma d'ingrés llegat
Font d'ingrés Estany, Martí
Data d'ingrés 1
Número registre MADB 37931

Descripció

Arqueta de vori de planta rectangular amb buc paral·lelepipèdic amb tapa a quatre vessants i pla superior. L'estructura del moble està conformada per plaques de vori unides a topar amb clavilles cilíndriques del mateix material que en molts casos han estat substituïdes per ganxos de filferro en època indeterminada.
El buc presenta parets llises, que a la part superior, al cantell de dalt, porten un rebaix per tal de permetre el correcte encaix de la tapa. El frontis presenta una placa de bronze llisa quadrada amb una sageta, on es fixa la lleba. La tapa està unida al buc mitjançant dues frontisses de secció quasi semicircular i acabades en forma de punta de sageta arrodonida a la part posterior, fixades al buc amb dos claus i a la tapa, un al faldó i l'altre al pla superior. En tots els casos es tracta de claus originals amb la cabota semiesfèrica. La tapa porta un faldó inferior, que presenta un rebaix a la seva part inferior per tal d'encaixar-se correctament al buc i evitar-ne el desplaçament. A la part frontal porta una tanca de forma similar a les frontisses clavada d'idèntica manera i amb lleba de ganxo.
L'arqueta està decorada en totes les seves cares amb policromia, actualment amb pèrdues importants. Es tracta de motius perfilats amb línies de color fosc, originàriament negre o potser marró fosc, amb l'interior daurat i detalls de color verd i vermell. La cara frontal del buc presenta, just sota la plaqueta de la tanca, un element de caire geomètric vegetal, que porta a cada costat un doble cercle concèntric que porta inserit un motiu geomètric vegetal situat sobre un fons puntejat de vermell. Els costats laterals presenten la mateixa decoració: a la part central hi ha un doble cercle concèntric amb un animal al seu interior (podria ser un lleó o un gos), aquest conjunt està flanquejat per flors de sis pètals i altres motius florals força senzills de repertori. La cara posterior presenta un element circular similar als ja descrits amb un paó amb una branca al bec. Aquest animal està perfilat de manera similar a la resta de decoració i porta la cua policromada de color verd (que també apareix en detalls d'altres aus (potes) i en el pètal de les flors, de tal manera que s'alternen pètal verd i pètal daurat). Flanquejant aquest motiu, a banda i banda, apareix un ocell girat cap a l'exterior amb una branca al bec. És a la tapa on apareix la decoració més interessant. El faldó del frontis porta una inscripció en cal·ligrafia cursiva islàmica que possiblement es pot traduir com felicitat, encara que no es pot descartar que es tracti d'una decoració pseudoepigràfica. La resta del faldó, excepte el costat esquerre, presenta decoració floral similar a la resta de la capsa. El frontis de la part superior de la tapa presenta, a cada costat de l'eix central marcat per la lleba, un cercle concèntric amb un element geomètric inscrit. Els costats laterals presenten un element geomètric a la part central, que en el cas del costat esquerre sembla que anava flanquejat per dos ocells, però que actualment no s'observen en el costat lateral dret. La cara posterior està decorada amb un cercle similar als ja descrits amb dos ocells amb les cues entrellaçades i els becs units cap a l'interior. El conjunt està flanquejat per elements florals.
Fotografia: CRBMC - Enric Gracia

Ajuntament de Barcelona